Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Μπάχαλο με τα τέλη κυκλοφορίας – Ράβε ξήλωνε με τη λυπητερή που θα μας φορτώσουν στην πλάτη

ìå äõóêïëßá äéåîÜãåôáé ç êõêëïöïñßá óôçí ÅèíéêÞ ïäü êáèþò ïäçãïß öïñôçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óå áðåñãßá Ý÷ïõí áêéíçôïðïéÞóåé ôá áõôïêßíçôá ôïõò óôç äåîéÜ ëùñßäá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý, ÁèÞíá Ôñßôç 6 Ìáßïõ 2008.Ïé áðåñãïß æçôïýí áýîçóç ôùí êïìßóôñùí ùò óõíÝðåéá ôçò áýîçóçò ôçò ôéìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ êßíçóçò.
Εμπλοκή έχει εκδηλωθεί στο υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τις κυοφορούμενες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι.

Οι αλλαγές που έχουν πέσει στο τραπέζι προκαλούν ενστάσεις από την πλευρά των τεχνικών κλιμακίων των δανειστών καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων από τα τέλη. Έτσι η προτίμηση των θεσμών είναι τελικά να μην γίνουν αλλαγές ή όποιες γίνουν να είναι μόνο επιδερμικού χαρακτήρα και πολύ περιορισμένου βεληνεκούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβάνουν:
-την αύξηση του αριθμού των κλιμακίων υπολογισμού των τελών βάση του κυβισμού έτσι ώστε τα τέλη να αυξάνονται ανά κλιμάκια 100 κυβικών αντί περίπου 200 που είναι σήμερα προκειμένου να είναι πιο αντιπροσωπευτικά τα τέλη

-την αύξηση του αριθμού των κλιμακίων υπολογισμού των τελών με βάση τους ρύπους για τα οχήματα που έχουν πάρει πινακίδες κυκλοφορίας μετά την 31η Οκτωβρίου 2010
-την αλλαγή των συντελεστών υπολογισμού των τελών με βάση τους ρύπους προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των τελών που επιβαρύνουν οχήματα που πήραν πινακίδες για πρώτη φορά με διαφορά μερικών μηνών ή μερικών εβδομάδων
Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει, προκειμένου να μην μπει σε κίνδυνο το ποσό εισπράττει το δημόσιο από τα τέλη, να είναι μελετημένες και ζυγισμένες. Για παράδειγμα, οι μειώσεις που θα γίνουν σε κάποια κλιμάκια τελών θα πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις σε άλλα κλιμάκια υπολογισμού των τελών. Οι αλλαγές αυτές, ενέχουν τον κίνδυνο να μειωθούν τελικά τα έσοδα από τα τέλη διότι φορολογούμενοι για τους οποίους θα υπάρξουν αυξήσεις των τελών μπορεί προχωρήσουν στη κατάθεση πινακίδων και έτσι να μην καλυφθεί η μείωση των εσόδων από το ψαλίδισμα των τελών σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπορική αξία δεν πρόκειται να καθοριστεί ως παράγων διαμόρφωσης των τελών κυκλοφορίας καθώς διαπιστώθηκε δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος για να υπολογιστεί.
Με βάση τα παραπάνω, το σενάριο τελικά να μην γίνει και φέτος καμία αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας είναι ισχυρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :