Κυριακή 26 Μαΐου 2013

ΟΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!


lathrometan
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΘΑ ΒΑΦΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! Δειτε τη φωτό: αυτοί θα θεωρούνται οι αυριανοί Έλληνες!
Όπως εξαφανίστηκαν από τους Άραβες τα έθνη των Περσών και των Αιγυπτίων, έτσι θα εξαφανιστούν από τους λαθρομετανάστες οι Έλληνες. Οσονούπω οι λάθροι θα έχουν ταυτότητα "Έλληνα" και θα κάνουν το απόλυτο κουμάντο στη χώρα μας!
Βάσει οργανωμένου σχεδίου αφελληνισμό της Ελλάδος η οποία σε λίγα χρόνια θα έχει περισσότερους λαθρομετανάστες παρά γηγενείς Έλληνες. Σύμφωνα με το σχέδιο, η ελληνική επικράτεια το 2080 θα διαθέτει 3,5 εκατομμύρια Έλληνες και πάνω από 11,5 εκατομμύρια αλλοδαπούς! Στους οποίους βεβαίως θα έχουν φροντίσει οι τότε κυβερνήσεις να δώσουν την ελληνική ιθαγένεια, με αποτέλεσμα το ελληνικό γένος να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά, όπως ακριβώς συνέβη με τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες!
Ας δούμε όμως τι ακριβώς αναφέρει το περίφημο ΦΕΚ-681 και η απόφαση 4426/117 για τις θέσεις εργασίας προς τους αλλοδαπούς:
Αρ. Φύλλου 681
22 Μαρτίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 4426/117
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989).
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12, της παρ. 4 του άρθρου 14 και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) και της παρ. 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23−2−2007).
4. Την αριθ. 27846/11−12−2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών − Εξωτερικών − Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας − Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων (ΦΕΚ 2608/Β΄/23−12−2008), με την οποία συμπληρώθηκε η αριθ. 12311/08 κοινή υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3386/05 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση και εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 1063/Β΄/9−6−2008), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 17590/09/2−7−2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1423/Β/16−7−2009).
5. Την αριθ. 14362/20 (ΦΕΚ Β/2166/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
6. Την αριθ. Υ39 (ΦΕΚ Β/2091/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου».
7. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).
8. Τις εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν.3386/2005 για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρική Μακεδονίας -Θράκης και Αιγαίου με τα αντίστοιχα έγγραφά τους με αριθμούς πρωτοκόλλου 25766/11−02−2013, 24/24−12−1012, 2752/31−01−2103, 22571/20−12−1012, 11014/27−12−2012, 10593/06−02−2013 και 20295/06−12−2012.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 στις 307 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής…
Β. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 στις 35 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
Β. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 στις 35 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
Δ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2012 στις 599 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
Ε. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 στις 358, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
ΣΤ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 στις 2492, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
Ζ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους, 2013 στις 167, οι οποίες  κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής…
Η. Η χρονική διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών θα είναι ετήσια. Όσον αφορά τους εποχιακά απασχολούμενους, η άδεια διαμονής τους θα εκδίδεται για
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Η χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής των αλιεργατών δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα (10) μήνες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υ.Γ. Διαβάζοντας προσεκτικά το ΦΕΚ, διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας για μασέρ από την Ταϊλάνδη για παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό ταϊλανδέζικο μασάζ, για εξειδικευμένο μασέρ−σπα (από Σρι Λάνκα) για παραδοσιακό, αυθεντικό, εξειδικευμένο, θεραπευτικό αγιουβερδικό μασάζ, καθώς και εξειδικευμένος Μασέρ−σπα (από Κίνα) για παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό μασάζ σιάτσου.
Μια απορία: αυτές οι θέσεις εργασίας για ποιους προβλέπονται; Μήπως για τους εθνοσωτήρες της τρικομματικής κυβέρνησης οι οποίοι μετά από τις επίπονες αποφάσεις που πήραν για την καρατόμηση των Ελλήνων και την εύρεση εργασίας σε λαθρομετανάστες, θα χρειάζονται και εξειδικευμένο αγιουβερδικό μασάζ ή μασάζ σιάτσου ώστε να απολαύσουν τα αποτελέσματα της μεγάλης προσφοράς τους στο έθνος;

VRACHIOLIDIS-NEWτου Μάκη Βραχιολίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια :