Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - ΒΟΜΒΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ''ΤΡΙΤΣΕΙΑ'' ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ!!

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ


        Η ανευθυνότητα και ο σταρχιδισμός σε όλο του το μεγαλείο στο Δήμο Κεφαλονιάς.
Στο άλλοτε στολίδι - στάδιο της Δ. Ελλάδας  "Α. ΒΕΡΓΩΤΗΣ" και σήμερα ερείπιο οι υπευθυνοανεύθυνοι του Δ. Κεφαλονιάς διοργανώνουν αγώνες για να "τιμήσουν" τον Αντώνη Τρίτση, χωρίς βέβαια να τιμούν και να υπολογίζουν τους εκατοντάδες Κεφαλονίτες και Κεφαλονίτισες και όχι μόνο, που βρίσκονται στις ετοιμόρροπες κερκίδες του γηπέδου, που είναι θέμα χρόνου πότε θα καταρρεύσουν. Ευχόμαστε να μην γίνει κάτι τέτοιο σήμερα που το στάδιο είναι γεμάτο αθλητές και κόσμο απ όλη την Ελλάδα, όμως είναι απαράδεκτο να αγνοούνται όλες οι σχετικές μελέτες που κρίνουν το χώρο ακατάλληλο και να μην γίνονται οι απαραίτητες επισκευές παρά μόνον να κρύβονται τα εμφανή σημάδια του χρόνου πίσω από πρόχειρες γυψοσανίδες.
Διαβάστε λοιπόν τη παρακάτω απόφαση καταπέλτη:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 16/11/11
Αρ.Πρωτ: 12261/11376
Ταχ.Κώδικας: 49 100
 Τηλέφωνο: 26613 61568
Ταχ.Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού
Πληροφορίες: Νικόλαος Σαργέντης

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου
Ποδοσφαίρου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» στη θέση ΚΟΥΤΑΒΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντες υπ’όψιν:
1. τις διατάξεις των άρθρων:
i. 6 παρ. 10 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»διατάξεις
282 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄) : «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
ii. του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του
Ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 18 του Ν.3207/2003 σε
συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 46596/22-11-04 ΚΥΑ «περί
καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999».
2. Το υπ’ αριθ. οικ.51764/15582/14-10-2011 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.
Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το οποίο μας διαβίβασε συνημμένο το από 14-10-11
πρακτικό ελέγχου καταλληλότητας του Γήπεδο Ποδοσφαίρου «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΕΡΓΩΤΗΣ» σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
στη παραπάνω αθλητική εγκατάσταση με την παρατήρηση ότι οι ελλείψεις θα
πρέπει να αποκατασταθούν από το Δήμο Αργοστολίου επειδή το γήπεδο είναι 2
οριακά αποδεκτό σε ότι αφορά το κτιριακό του μέρος, χωρίς να θέτει ημερομηνία
προσκόμισης στοιχείων και επανελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 56 Α παρ.1 Ν. 2725/99 για τη λειτουργία
οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια
χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ίδια διάταξη..
Επειδή, στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση που η
Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Επειδή, σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου χορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσμία δεν επιτρέπεταιΕπειδή, σύμφωνα με το από 14-10-11 πρακτικό ελέγχου καταλληλότητας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκηςδιαπιστώνεται η έλλειψη συνδρομής προϋποθέσεων, που απαιτεί ο νόμος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι ο νόμος περιέχει ειδική πρόβλεψη για τη περίπτωση αυτή (…εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα
στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων , η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο), η χορήγηση άδειας υπό την αίρεση συμπλήρωσης των ελλείψεων δεν προβλέπεται και δεν είναι δυνατή.
3) Για τους ανωτέρω λόγους
Αποφασίζουμε
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ άδεια λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» στη θέση «ΚΟΥΤΑΒΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» επειδή δε πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποίηση :(με αντίγραφο του πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου
Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Κερκύρας)
1)Δήμο Κεφαλονιάς
2)Αστυνομικό τμήμα Ι.Π Κεφαλονιάς
3)Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλληνίας & Ιθάκης
(με τη παράκληση ενημέρωσης ενδιαφερομένων)
4)Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών
Εγκαταστάσεων Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
(Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας Δ/νση Τεχνικών Έργων ,
υπόψη κ. Άγγελου Τσιτσέλη)Όλα τα παραπάνω έχουν αποφασιστεί από το 2011 χωρίς να έχει γίνει καμία επισκευή.
Η Κεφαλονιά όπως όλοι γνωρίζουμε είναι από τις πιο σεισμογενής περιοχές της Ευρώπης. Φυσικά ούτε αυτό τους αγγίζει. Δείτε πιο κάτω αποκλειστικές φωτογραφίες από τις κολώνες που συγκρατούν τις κερκίδες κάτω από τις οποίες υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι και τα αποδυτήρια των αθλητών και τα συμπεράσματα δικά σας.


ΥΓ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ.....

ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :